Skip to main content

OWS

Ogólne warunki sprzedaży firmy Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

Stan: 01.11.2022

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą sprzedaży przez Roto Frank Okucia Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie towarów sprzedawanych na rzecz Kupujących i stanowią integralną część wszystkich ofert, jak również stanowią integralną część umów zawartych między Roto i Kupującymi.
Postanowienia OWS wiążą Roto i Kupującego w zakresie zawieranych umów kupna-sprzedaży.

Download
» Pobierz OWS Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

AGB

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane: OWS) dotyczą sprzedaży przez Roto Frank Okucia Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Roto) towarów sprzedawanych przez Roto Frank (dalej jako: produkty) na rzecz Kupujących i stanowią integralną część wszystkich ofert, jak również stanowią integralną część umów zawartych między Roto i Kupującymi. Postanowienia OWS wiążą Roto i Kupującego w zakresie zawieranych umów kupna-sprzedaży (dalej jako Umowa K-S).

1.2 Jeżeli Roto zawarł z Kupującym indywidualną umowę, w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy łączącej strony, a zapisami OWS, pierwszeństwo mają postanowienia ww. umowy.

1.3. Jakiekolwiek warunki zakupu określane jednostronnie przez Kupujących nie mają zastosowania do Umowy K-S z Roto, nawet jeśli Roto nie wyrazi wobec nich jawnego sprzeciwu.

1.4 Wszelkie odstępstwa od OWS wynikające z indywidualnych ustaleń między Roto a Kupującym wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności albo formy dokumentowej (wyłącznie za pośrednictwem wiadomości email), pod rygorem nieważności.

1.5 OWS podane są do publicznej wiadomości Kupujących na stronie internetowej Roto pod adresem
www.roto-frank.com/pl/ows.

2.1 Jakiekolwiek ogłoszenia, czy reklamy, przekazywane Kupującemu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są jedynie informacją o produkcie.

2.2 Informacje wskazane w ofercie Roto są aktualne przez 30 dni od dnia złożenia oferty- chyba, że w indywidualnej ofercie dla Kupującego zastrzeżono odmiennie.

2.3 Ceny ustalone są w wartościach netto i doliczany jest do nich podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.4 Ceny produktów w ofercie nie uwzględniają kosztów transportu ani europalet, na których umieszczane są pakowane produkty.

2.5 Ceny w ofercie odnoszą się do zamówień realizowanych w ilościach pełno opakowaniowych. Przy zakupie mniejszej ilości niż pełne opakowanie produktów obowiązuje dopłata manipulacyjna w wysokości 5,00 PLN netto od każdego niepełnego opakowania.

2.6 Ceny Roto są regularnie weryfikowane przez warunki rynkowe. Roto zastrzega sobie prawo do zmiany/dostosowywania cen sprzedaży do zmieniających się trendów rynkowych.

2.7 Roto może oferować produkty, które zostaną wyprodukowane z uwzględnieniem wymagań technicznych Kupującego. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Roto w przypadku odstąpienia od Umowy K-S produktu wyprodukowanego na jego specjalne zamówienie.

3.1 Wszystkie zamówienia powinny być składane w formie dokumentowej (np. mail) lub za pośrednictwem systemu zamówień EDI.

3.2 Min. wartość zamówienia, które będzie realizowane przez Roto wynosi 3 000 zł.

3.3 Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Roto w systemie EDI lub zwrotnie mailowo (potwierdzenie zamówienia).

3.4 Zawarcie Umowy K-S następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia Kupującego przez Roto.

4.1 Zapłata przez Kupującego za otrzymane produkty następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Roto. Faktury są płatne w walucie i terminie wskazanym na fakturze. W przypadku przedpłaty, wystawienie faktury następuje po realizacji płatności przez Kupującego.

4.2 Płatności powinny być regulowane wyłącznie na wskazany na fakturze rachunek bankowy Roto.

4.3 Przy przekroczeniu przez Kupującego terminu płatności, Roto uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

4.4 W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności, Roto zastrzega sobie prawo, zaprzestania realizacji kolejnych zamówień. Roto może określić Kupującemu odpowiedni termin, w którym za dostawy Kupujący będzie musiał płacić w formie przedpłaty lub ustanowi odpowiednie zabezpieczenia.

4.5 W przypadku opóźnienia płatności i przekazania sprawy do windykacji Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z jej dochodzeniem (koszty wezwań do zapłaty, koszty sądowe oraz obsługi prawnej).

5.1 Dostawa produktów odbywać się będzie wg następującej specyfikacji:

a. produkt znajdujący się w magazynie Roto Polska – przekazanie do transportu dostawy do 2 dni roboczych;

b. pozostały asortyment – w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia.

5.2 Dostawa i przejście ryzyka następuje - za wyłączeniem odbioru własnego i regulacji dot. kosztu transportu - na warunkach CPT magazyn Kupującego, INCOTERMS 2010. W przypadku odbioru własnego dostawa i przejście ryzyka następuje na warunkach FCA Warszawa, magazyn Roto, ul. Wał Miedzeszyński 402, INCOTERMS 2010.

5.3 Dostawa produktów o wartości do 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) netto, odbywa się na koszt Kupującego, koszt dostawy podawany jest w potwierdzeniu zamówienia. Dostawy produktów o wartości powyżej 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) netto – odbywają się na koszt Roto. Wysyłki eksportowe przekraczające granicę polską odbywają się w całości na koszt Kupującego niezależnie od wartości zamówienia. Wszelkie opłaty celne obciążają Kupującego. Roto zastrzega sobie prawo wyboru rodzaju środka transportu dostawy. Kupujący ponosi dodatkowe koszty związane z realizacją dostawy na inny niż podany w zamówieniu adres.

5.4 Dostawy częściowe są dozwolone z uwagi na uwarunkowania produkcyjne i magazynowe, ustalenia co do dostaw częściowych Strony uzgadniają w trybie roboczym i zostają potwierdzone w potwierdzeniu zamówienia.

5.5 Dostawy odbywające się na koszt Roto są objęte podstawowym ubezpieczeniem transportowym Roto. Dodatkowe ubezpieczenie leży w gestii Kupującego. Szkody transportowe produktów należy zgłosić pisemnie firmie dostawczej. W przypadku szkód transportowych ukrytych zgłoszenie musi nastąpić do 14 dni od daty dostawy.

5.6 Bieg terminu dostawy rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Roto, z zastrzeżeniem, że strony uzgodniły wszelkie szczegóły jego realizacji i po dostarczeniu przez Kupującego wszystkich potrzebnych dokumentów. Termin dostawy jest utrzymany z momentem gdy przedmiot dostawy opuścił magazyn Roto (wydany firmie transportowej), lub jeżeli Roto powiadomi Kupującego o gotowości wydania produktu z magazynu ( w przypadku odbioru własnego).
5.7 Dodatkowe żądania Kupującego odnośnie dokonania zmian lub uzupełnień w zakresie realizacji dostawy, wydłużają odpowiednio termin dostawy.

5.8 Kupujący zobowiązuje się do zwrotu na własny koszt wszystkich europalet w terminie 30 dni od daty dostawy, w niepogorszonym stanie i zdatnym do dalszego użytku. Za europalety, które nie zostały zwrócone w terminie Roto wystawi fakturę w wysokości 40 PLN + VAT za jedną europaletę. Zawsze z końcem roku kalendarzowego Roto sporządzi rozliczenie roczne dostarczonych i zwróconych europalet i w przypadku stwierdzenia braków, obciąży Kupującego sumą za niezwrócone w terminach europalety na podstawie FV.

5.9 Termin dostawy może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia skutku wynikającego z działania siły wyższej, definiowanej zgodnie z ustępem 5.10 poniżej, mającej wpływ na działalność Roto lub dostawców Roto.

5.10 Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęska żywiołowa, epidemia, pandemia, warunki pogodowe, strajk, katastrofa, wojna, konflikt wojenny, stan wojenny, zamieszki, a także inne zdarzenia na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć.

6.1 Kupujący staje się właścicielem produktu w momencie całkowitej zapłaty za ten produkt, w terminach i w wysokości, określonych przez Roto (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej art. 589 Kodeksy Cywilnego).

6.2 W przypadku niewywiązywania się przez Kupującego z zobowiązań, w szczególności zalegania z płatnościami, Roto ma prawo do odstąpienia od Umowy K-S i żądania zwrotu produktu w terminie 60 dni liczonych od dnia terminu zapłaty określonego na fakturze doręczonej do Kupującego. Roto może zażądać zwrotu dostarczonego produktu, co do którego istnieje zastrzeżenie praw własności. Kupujący jest zobowiązany do wydania tego produktu.

7.1 Roto udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, chyba że dla poszczególnych elementów dostawy uzgodniono specjalne okresy gwarancyjne.

7.2. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu wydania produktu Kupującemu.

7.3 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Roto zobowiązuję się do wymiany wadliwego produktu lub jego naprawy, wedle własnego uznania. Wymienione elementy stają się własnością Roto. Kupujący zapewni Roto warunki do usunięcia wad produktu, w przeciwnym razie Roto będzie zwolnione z usunięcia wad.

7.4 Roto – na podstawie zgodnych ustaleń stron Umowy K-S – może warunkowo wymienić reklamowany produkt na wolny od wad przed rozpatrzeniem reklamacji, celem analizy zgłoszonej wady tegoż produktu. W takiej sytuacji, jeżeli reklamacja zostaje uznana, produkt przesłany Kupującemu przez Roto przechodzi na własność Kupującego a zwrócony wadliwy produkt na własność Roto. W sytuacji, kiedy reklamacja nie zostaje uznana Roto obciąży kupującego wartością wymienionego produktu wystawiając fakturę.

7.5 Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Roto na piśmie o stwierdzonych wadach produktu nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu, natomiast o wadach ukrytych nie później niż 7 dni po ich wykryciu. Kupujący wraz ze zgłoszeniem powinien dostarczyć możliwie jak najdokładniejszy opis wady wraz oraz dostarczeniem numeru faktury dla zakupionego produktu, zdjęć, filmów itp. Zgłoszenia wad obejmują wady wykryte w trakcie obowiązywania gwarancji. Zgłoszenia wad jakościowych produktu, oraz niezgodności ilościowych dostarczonego produktu innego niż określony w zamówieniu/umowie po upływie terminów określonych w OWS, nie będą rozpatrywane przez Roto.

7.6 Roto w terminie do 30 (trzydzieści ) dni od daty prawidłowo zgłoszonej reklamacji, rozpatrzy reklamację Kupującego i poinformuje o dalszym postępowaniu odnośnie reklamacji. Koszt rozpatrzenia bezzasadnej reklamacji ponosi Kupujący. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w wyżej zakreślonym terminie z przyczyn obiektywnych, Roto przed upływem tego terminu poinformuje Kupującego o konieczności wydłużenia rozpatrzenia reklamacji i wskaże nowy termin.

7.7 Roto ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty wymiany/naprawy gwarancyjnej. Wszystkie koszty dodatkowe poniesione w związku z wymianą produktu na nowy lub naprawą wad produktu takie jak montaż, demontaż, utylizacja ponosi Kupujący. Ponadto wyłączone są w każdym przypadku dalsze roszczenia Kupującego wobec Roto w tym roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód pośrednich i bezpośrednich, utraty zysku oraz z realizacji gwarancji. Ograniczenie to nie obowiązuje, o ile odpowiedzialność jest obligatoryjna na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. w przypadku zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa.

7.8 Roto nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji na towary, nabywane przez Roto od podmiotów trzecich i odsprzedawane Kupującym.

7.9 Porady ustne, pisemne jak katalogi i instrukcje, informacje mailowe, wydawane przez Roto mają na celu wyjaśnienie Kupującemu jak najlepsze wykorzystanie produktów Roto. Nie zwalniają one Kupującego z obowiązku sprawdzenia przydatności produktów Roto do zamierzonego celu i przeprowadzenia prawidłowego montażu i instalacji.

7.10 Z gwarancji wyłączone są wady, gdy:

a) wady powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego montażu i uruchomiania, niezgodności z wymaganiami instalacyjnymi i warunkami użytkowania, serwisowania, nadmiernego obciążania części, zaniedbania oraz użycia nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych,

b) wady powstałe w wyniku naturalnego zużycia,

c) wady powstałe, gdy produkt zamontowany jest niezgodnie z dokumentacją techniczną Roto. (np.: łączenie ze sobą różnych systemów okuć),

d) wady powstałe w wyniku napraw i ingerencji w produkt, osób nieprzeszkolonych przez Roto do wykonywania tego typu działań,

e) wady występują w produktach, które sprzedaje Roto, ale co do których nie jest ich producentem.

8.1 Zwroty produktu są dopuszczalne jedynie za wcześniejszą pisemną zgodą Roto.
Roto ma prawo do potrącenia, z kwoty należnej do zwrotu na rzecz Klienta, kosztów poniesionych za kontrolę jakości zwróconego produktu, za przepakowanie lub ewentualnie za obróbkę powłoki. Koszty takie są komunikowane Kupującemu w przypadku akceptacji zwrotu. Roto może dochodzić u Kupującego pokrycia innych, faktycznie zaistniałych kosztów, których Roto nie mogło przewidzieć akceptując przyjęcie zwrotu. Zwrot do magazynu Roto dostarcza Kupujący na własny koszt.

8.2 Kupujący jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Roto o zamiarze zwrotu zakupionego produktu oraz umożliwić Roto zweryfikowanie jego stanu.

 8.3. Zwracany produkt musi spełnić następujące warunki:

- został zakupiony nie później niż 12 miesięcy przed zgłoszeniem zapytania o zwrot,

- nie został wycofany przez Roto i nadal pozostaje w aktualnej ofercie produktów Roto,

- jest pełnowartościowy, nieuszkodzony, nie był używany i pozostaje w oryginalnych opakowaniach Roto.

8.4. Za zwrócony produkt Roto naliczy opłatę logistyczną w wysokości 20% wartości zwracanego produktu. Na opłatę zostanie wystawiona faktura.

8.5. Zwrotom nie podlegają produkty zakupione lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.

9.1. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, miejscem wykonania zobowiązań dotyczących płatności lub dostaw jest siedziba Roto w Warszawie.

9.2 Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z relacji handlowej ma zastosowanie wyłącznie prawo polskie.