Skip to main content

Zrównoważony rozwój w Roto

Roto celowo, świadomie i z myślą o kliencie spogląda w przyszłość, stawiając zrównoważony rozwój jako ważny cel strategiczny. Z tego powodu opracowano strategię zrównoważonego rozwoju obejmującą całą Grupę i zintegrowano ją z istniejącą strategią korporacyjną.

Dlatego też długoterminowa wizja rozwoju naszej firmy obejmuje aspekt pełnego uwzględnienia zrównoważonych wartości jako podstawy działań naszej organizacji.


Strategia zrównoważonego rozwoju

W oparciu o zdefiniowaną wizję i strategię określono długoterminowe obszary działania i tematy zrównoważonego rozwoju, które w przyszłości Roto będzie w szczególności wdrażać i uwzględniać we wszystkich działaniach i decyzjach. W związku z tym Roto będzie nadal pracować nad środkami mającymi na celu ciągłe doskonalenie zrównoważonych działań naszej firmy.

» Profil zrównoważonego rozwoju Roto w Next

Sustainability at Roto

Misja zrównoważonego rozwoju Grupy Roto

Opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem społecznym i ekologicznym w całym naszym łańcuchu wartości. Czyniąc to, zawsze działamy w ścisłej współpracy z naszymi klientami i partnerami, a tym samym opracowujemy zrównoważone rozwiązania w zakresie produktów i usług na naszych rynkach.

To wszystko możemy osiągnąć tylko razem ze wszystkimi pracownikami Roto. W tym celu tworzymy warunki do zrównoważonej transformacji całej Grupy poprzez przyjazne i atrakcyjne środowisko pracy.

Obszary działania

Wysiłki Grupy Roto zmierzające do włączenia tematu zrównoważonego rozwoju do codziennej działalności wynikają nie tylko z faktu stale zmieniającego się otoczenia prawnego, ale także z przekonania o jego długofalowym znaczeniu ekologicznym, społecznym i ekonomicznym.

Customer-centered solutions

We create sustainable and provable benefits - safe products for the processor, the customer and the environment. In their field of application, we create provably long-lasting products. Product quality is ensured throughout the value creation process and product life cycle.

Focus topics

Engaged and efficacious employees

The basis of our success is a safe, appreciative and attractive working environment in which we promote individual strengths and continuously develop our diverse workforce. In doing so, we are committed to equal opportunities.

Focus topics

Wide-ranging climate and environmental protection

We design our production, operations and logistics processes to be energy-efficient and ensure that our raw materials are manufactured in a climate- and environment-friendly way. 
Along our value chain, we are committed to the careful use and recycling of resources, and in this way promote the path toward a circular economy.

Focus topics

Conscientious corporate governance

Our value framework forms the basis for responsible business practices. In this way, we create a climate of mutual trust by ensuring transparency and cooperation. We are committed to maintaining our integrity, complying with all applicable laws and ethical standards, and therefore seek continuous dialogue with our employees and suppliers to drive sustainability in the sector and meet our customers' needs.

Focus topics

Kodeks postępowania w Roto

Roto angażuje się w odpowiedzialny i zrównoważony ład korporacyjny. Opiera się on w szczególności na zasadach ekologicznego, społecznego i etycznego postępowania określonych w niniejszym Kodeksie postępowania.

Respektujemy międzynarodowe konwencje, takie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, wytyczne Karty Praw Dziecka w Biznesie, Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, Międzynarodowe Standardy Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy i UN Global Compact, a także krajowe ustawy i przepisy wykonawcze.

Nasze zasady stanowią podstawę współpracy z partnerami biznesowymi, w szczególności dostawcami i usługodawcami. Robiąc to, bierzemy pod uwagę różne warunki ramowe, w których muszą działać nasi partnerzy biznesowi. Dostrzegamy szczególne wyzwania, przed którymi stoją mniejsi partnerzy. Tam, gdzie jest to konieczne wspieramy naszych partnerów biznesowych w ciągłym doskonaleniu - w celu uwzględnienia wszystkich naszych zasad.


Główne tematy Technologii Okien i Drzwi Roto

Rozwiązania zorientowane na potrzeby klienta

Environmental declarations

Deklaracje środowiskowe dot. produkcji

Deklaracje środowiskowe zgodne z normą ISO 14025 zawierają wskaźniki oparte na ocenie cyklu życia, które opisują wkład produktów w efekt cieplarniany i wykorzystanie zasobów.

Roto Oberflächen

Powłoki okuć Roto

Ochrona w najpiękniejszej postaci

Zaangażowani i skuteczni i pracownicy

Working for Roto

Praca w Roto

Współpraca oparta na zaufaniu to klucz do naszego wspólnego sukcesu. Dlatego uważnie słuchamy naszych klientów. Myślimy razem z nimi. I wybiegamy w przyszłość.

Wszechstronna ochrona klimatu i środowiska

REACh statement

Oświadczenie w sprawie rozporządzenia REACh

W rozumieniu rozporządzenia REACh, postrzegamy siebie jako dalszego użytkownika i dlatego jesteśmy w tej samej sytuacji, co nasi klienci.

Roto Kalsdorf

Instalacja fotowoltaiczna w Kalsdorfie

Trzy systemy fotowoltaiczne nadachowe o łącznej powierzchni 4 000 m2 i system fotowoltaiczny na otwartej przestrzeni o powierzchni 18 000 m2 dostarczają przy pełnej wydajności tyle energii, ile wynosi roczne zapotrzebowanie około 800 gospodarstw.

Odpowiedzialne zarządzanie firmą

Roto company

Roto: ekonomiczne stabilne i niezawodne

Jak w obliczu obecnych wyzwań możemy przyczynić się do sukcesu biznesowego naszych klientów i wspierać ich w najlepszy możliwy sposób?

Resilient - Dr. Keill

Odporność: ponowny wzrost Grupy Roto w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim

Nawet w czwartym kwartale 2022 r., kiedy zaufanie konsumentów było historycznie niskie, a inflacja historycznie wysoka, wszystkie trzy dywizje Grupy Roto osiągnęły lepsze wyniki niż rynek.