Skip to main content

Certyfikaty i deklaracje

Zaufanie naszych klientów i partnerów handlowych ma dla nas ogromne znaczenie.
Jakość @ Roto to niezawodne i trwałe produkty i usługi.

  • Zarządzanie jakością zapewnia, że cała organizacja realizuje wymagania klientów i składa wiarygodne oświadczenia.
  • Utrzymanie jakości zapewnia wysoki standard jakości naszych produktów pod względem funkcjonalności i trwałości.

Wszystkie istotne informacje, certyfikaty i deklaracje można znaleźć na tej stronie.

Certificates and declarations

Certyfikaty produktowe

Deklaracja właściwości użytkowych nr: Roto NX 004_2018

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: KDW Roto NX 1 2023

Certyfikat IFT Rosenheim: Roto NX

Deklaracja właściwości użytkowych nr: Patio Alversa PS Air Com_nr 004_2017

Deklaracja właściwości użytkowych nr: Patio Alversa PS_nr 004_2016

Certyfikat IFT Rosenheim Roto Patio Alversa PS, Roto Patio Alversa PS Air Com: CEP 322 DE EN

Certyfikaty

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH regularnie spełnia wymagania niezależnego systemu kontrolnego zarządzania jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001.
Nasz certyfikat DQS dotyczy oddziałów Roto w Leinfelden, Kalsdorf, Velbert, Lövö, Dietikon i Noginsk i daje pewność, że gwarantowana jest jakość produktów i usług jest, że ​​kontaktujecie się Państwo z kompetentnymi osobami i możecie oczekiwać konsekwentnej orientacji na potrzeby klienta.

Również Międzynarodowe Centrum Technologiczne Roto z siedzibą w Leinfelden-Echterdingen jest akredytowane zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025:2005, a tym samym uprawnione do prowadzenia wielu różnego rodzaju badań w dziedzinie okien, drzwi i okuć.

Deklaracje środowiskowe

W różnych krajach europejskich od kilku lat dla wyrobów budowlanych sporządzane są deklaracje środowiskowe według ISO 14025.

Deklaracje te (EPD - Environmental Product Declaration) zawierają wskaźniki oparte na ocenie cyklu życia, które opisują wpływ produktów na efekt cieplarniany i wykorzystanie zasobów, a także zakwaszenie, eutrofizację, tworzenie się smogu i - w stosownych przypadkach - użytkowanie gruntów oraz specyficzne toksyczne skutki dla ludzi i ekosystemów.

Eksperci ze Stowarzyszenia Przemysłu Zamków i Okuć w Velbert (Niemcy) wraz z niezależnym instytutem również zadeklarowali nasze produkty.

Rozporządzenie REACH

Oświadczenie Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH w sprawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zwanego dalej REACh-VO:

Jeśli chodzi o REACh-VO, postrzegamy siebie jako dalszych użytkowników i dlatego jesteśmy w takiej samej sytuacji jak nasi klienci. W naszych procesach produkcyjnych używamy niektórych środków chemicznych, ale nie produkujemy ani nie modyfikujemy chemikaliów. Obowiązek rejestracji wstępnej i rejestracji substancji spoczywa wyłącznie na producentach i importerach substancji.

Art 33 ust. 1 rozporządzenia REACh zobowiązuje dostawcę produktu, który zawiera substancję znajdującą się na liście kandydatów ECHA, która spełnia kryteria art. 57 i która została zidentyfikowana zgodnie z art. 59 ust. 1 w stężeniu większym niż 0,1% masy (w / w) do dostarczenia odbiorcy wyrobu dostępnych mu informacji, które są wystarczające do bezpiecznego stosowania wyrobu, a przynajmniej do podania nazwy danej substancji. Oczywiście w odpowiednich przypadkach należycie przestrzegamy tego obowiązku, aby móc zagwarantować naszym klientom zwykłe bezpieczne obchodzenie się z naszymi produktami wysokiej jakości.

W przypadku naszych grup produktów techniki okiennej z okuciami rozwierno-uchylnymi i przesuwnymi, technologii drzwi i wyposażenia z E-Tec, klamek, podkładek do szklenia i okiennic, możemy potwierdzić, że zgodnie z naszą wiedzą w tych produktach zasadniczo nie ma substancji z listy kandydatów REACh w stężeniach powyżej 0,1 % masy (w / w), z wyjątkiem ołowiu nr CAS: 7439-92-1 EC/List no.: 231-100-4.

W naszej technologii okiennej i drzwiowej oraz produktach wyposażenia przetwarzamy stopy metali, z których niektóre mogą zawierać ołów w ilości powyżej 0,1 procenta masowego (w / w) (patrz lista produktów). 

Ołów jest mocno związany jako pierwiastek stopowy i nie jest uwalniany, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać naszych instrukcji montażu.
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą obecnie nie ma dalszych wskazań lub obaw, które skłoniłyby nas do przeprowadzenia indywidualnych analiz próbek w ramach naszego obiektywnego obowiązku staranności i oceny ryzyka. O nowych ustaleniach, informacjach lub innych zmianach w tym zakresie będziemy oczywiście informować zgodnie z przepisami ustawowymi.
Niniejsza deklaracja dotyczy wyłącznie dostarczanych przez nas produktów. Nie obejmuje to zmian produktów w trakcie dalszego przetwarzania.

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Marketing asortymentu

» Więcej informacji na temat REACh