Skip to main content

Duurzaamheid bij Roto

Roto richt zich doelgericht, bewust en klantgericht op de toekomst en ziet duurzaamheid als een belangrijk strategisch doel. Daarom werd een groepsbrede duurzaamheidsstrategie ontwikkeld en geïntegreerd in de bestaande bedrijfsstrategie.

Op deze manier omvat onze bedrijfsvisie voor de lange termijn het aspect om duurzame waarden volledig in aanmerking te nemen als basis voor ons ondernemerschap.


Duurzaamheidsstrategie

Op basis van de gedefinieerde visie en strategie zijn actieterreinen en duurzaamheidsthema's voor de lange termijn gedefinieerd, die Roto in de toekomst bij alle activiteiten en beslissingen concreet zal implementeren en in overweging nemen. Roto zal daarom blijven werken aan maatregelen om voortdurend duurzame bedrijfshandelingen te verrichten.

» Sustainability profile at Integrity Next

Sustainability at Roto

Duurzaamheids missie Roto Groep 

In onze gehele waardeketen staan wij voor sociale en ecologische duurzaamheid. Daarbij werken wij voortdurend samen met onze klanten en partners en ontwikkelen zo duurzame product- en serviceoplossingen in onze markten. 

Dit alles kunnen wij alleen samen met alle mensen van Roto bereiken. Daartoe creëren wij de voorwaarden voor een duurzame transformatie van de gehele ondernemingsgroep door middel van een waarderende en aantrekkelijke werkomgeving.

Actiepunten

De inspanningen van de Roto Groep om het thema duurzaamheid in de dagelijkse activiteiten te integreren zijn niet alleen gebaseerd op het feit dat de juridische omgeving voortdurend verandert, maar ook op de overtuiging van de ecologische, sociale en economische betekenis ervan op lange termijn.

Wij creëren duurzame en aantoonbare voordelen - veilige producten voor de verwerker, de klant en het milieu. In hun toepassingsgebied creëren wij aantoonbaar duurzame producten. De productkwaliteit wordt gewaarborgd gedurende het hele proces van waardecreatie en de levenscyclus van het product.

Environmental declarations for products

De basis van ons succes is een veilige, gewaardeerde en aantrekkelijke werkomgeving waarin wij individuele sterke punten bevorderen en ons gevarieerde personeelsbestand voortdurend ontwikkelen. Daarbij zetten wij ons in voor gelijke kansen.

Wij ontwerpen onze productie-, operationele en logistieke processen energie-efficiënt en zorgen ervoor dat onze grondstoffen op een klimaat- en milieuvriendelijke manier worden geproduceerd. 
In onze gehele waardeketen zetten wij ons in voor een zorgvuldig gebruik en recycling van grondstoffen en bevorderen zo de weg naar een circulaire economie.

Statement on the REACh Regulation

Ons waarderingskader vormt de basis voor verantwoord ondernemen. Zo creëren wij een klimaat van wederzijds vertrouwen door te zorgen voor transparantie en samenwerking. Wij verbinden ons ertoe onze integriteit te bewaren, alle toepasselijke wetten en ethische normen na te leven en streven daarom naar een voortdurende dialoog met onze werknemers en leveranciers om duurzaamheid in de sector te bevorderen en aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

Roto Code of Conduct

Roto Gedragscode

Roto zet zich in voor een verantwoord en duurzaam ondernemingsbestuur. Met name de in deze gedragscode genoemde beginselen van ecologisch, sociaal en ethisch gedrag vormen de basis van ons ondernemingsbestuur.

Wij laten ons leiden door internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de richtlijnen inzake de rechten van kinderen en zakelijk gedrag, de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de internationale arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie en het Global Compact van de Verenigde Naties, alsmede nationale wetten en voorschriften. 

Onze beginselen vormen de basis van onze samenwerking met onze zakelijke partners, met name leveranciers en dienstverleners.

Wij houden rekening met de verschillende omstandigheden waaronder onze zakenpartners moeten werken. In het bijzonder erkennen wij de uitdagingen waarmee kleinere partners worden geconfronteerd. Wij ondersteunen onze zakenpartners waar nodig bij hun voortdurende inspanningen om al onze beginselen van corporate governance beter na te leven..