Skip to main content

Atsauksmes

Ievçrîbas cienîgu objektu projekti, kas izstrâdâti un îstenoti, izmantojot augstas kvalitâtes furnitűras tehnoloěijas no Roto Object Business segmenta, kâ arî prakses reportâţas par sekmîgu sadarbîbu ar műsu klientiem.