Skip to main content

VPN

Vispārīgie pārdošanas noteikumi Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

Statuss: 01.11.2022

Šie Vispārīgie pārdošanas noteikumi attiecas uz Roto Frank preču pārdošanu, ko veic Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o., kas atrodas Varšavā, un tie ir visu piedāvājumu un visu starp Roto un Pircējiem noslēgto līgumu neatņemama sastāvdaļa. VPN noteikumi ir saistoši Roto un Pircējam noslēgto pārdevuma un pirkuma līgumu.

Download
» Download VPN Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

AGB

1.1. Šie Vispārīgie pārdošanas noteikumi (turpmāk saukti – VPN) attiecas uz Roto Frank preču (turpmāk saukti – produkti) pārdošanu, ko veic Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o., kas atrodas Varšavā (turpmāk saukts – Roto), un tie ir visu piedāvājumu un visu starp Roto un Pircējiem noslēgto līgumu neatņemama sastāvdaļa. VPN noteikumi ir saistoši Roto un Pircējam noslēgto pārdevuma un pirkuma līgumu (turpmāk saukti – P-P līgumi).

1.2. Ja Roto ir noslēdzis atsevišķu līgumu ar Pircēju, neatbilstību gadījumā starp pušu līguma saturu un VPN noteikumiem noteicošie ir minētā līguma noteikumi.

1.3. Nekādi Pircēju vienpusēji norādīti pirkuma noteikumi nav piemērojami P-P līgumam arī tad, ja Roto konkrēti neiebilst pret tiem.

1.4. Jebkādas atkāpes no VPN starp Roto un Pircēju noslēgto atsevišķo līgumu rezultātā jānoformē rakstiskā veidā vai dokumenta formā (tikai caur e-pastu), pretējā gadījumā tās nav spēkā.

1.5. VPN ir publiski pieejami Pircējiem Roto tīmekļvietnē www.roto-frank.com/lv/vpn.

2.1. Nekādi paziņojumi vai reklāmas Pircējam nav uzskatāmi par piedāvājumiem Civillikuma izpratnē, un tie uzskatāmi tikai par informāciju par produktiem.

2.2. Roto piedāvājumā norādītā informācija ir derīga 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas datuma, ja atsevišķā piedāvājumā Pircējam nav noteikts citādi.

2.3. Cenas ir norādītas neto vērtībā, un PVN tiek tām pieskaitīts tādā apjomā, kas atbilst vispārīgi piemērojamo likumu noteikumiem.

2.4. Piedāvājumā norādītajās produktu cenās nav iekļautas transportēšanas izmaksas vai eiropalešu (EUR/EPAL), uz kurām novietoti iepakotie produkti, izmaksas.

2.5. Piedāvājumā norādītās cenas attiecas uz pasūtījumiem, kas izpildīti pilna iepakojuma apjomā. Ja pirkuma apjoms ir mazāks par pilnu produktu iepakojumu, tiek piemērota piemaksa 5,00 PLN (Polijas zlots) apjomā neto par katru nepilno iepakojumu.

2.6. Roto cenas tiek regulāri salīdzinātas ar tirgus apstākļiem. Roto patur tiesības mainīt/pielāgot savas pārdošanas cenas mainīgajām tirgus tendencēm.

2.7 Roto var piedāvāt produktus, kas tiks izgatavoti atbilstoši Pircēja tehniskajām prasībām. Pircējas apņemas segt visas izmaksas, kas Roto rodas gadījumā, ja no P-P līguma tiek atsaukti atbilstoši Pircēja īpašam pasūtījumam izgatavoti produkti.

3.1. Visi pasūtījumi jāiesniedz dokumentārā formā (piemēram, e-pastā) vai caur EDI pasūtīšanas sistēmu.

3.2. Roto izpildāmā pasūtījuma minimālā vērtība ir 3000 PLN.

3.3. Pasūtījums ir pieņemts izpildei pēc tam, kad Roto apstiprina pasūtījumu EDI sistēmā vai pa e-pastu (pasūtījuma apstiprinājums).

3.4. P-P līgums tiek noslēgts pēc tam, kad Roto apstiprina Pircēja pasūtījumu.

4.1. Pircēja maksājums par saņemtajiem produktiem tiek veikts uz Roto izrakstīta PVN rēķina pamata. Rēķini jānomaksā rēķinā norādītajā valūtā un datumā. Priekšapmaksas gadījumā rēķins tiek izrakstīts pēc tam, kad Pircējs ir veicis maksājumu.

4.2. Maksājumi jāveic tikai uz rēķinā norādīto Roto bankas kontu.

4.3. Ja Pircējs nokavē maksājuma termiņu, Roto ir tiesīgs piemērot likumiskos procentus par samaksas nokavējumu.

4.4. Ja Pircējs neievēro maksājuma termiņu, Roto patur tiesības neturpināt turpmākos pasūtījumus. Roto var noteikt Pircējam termiņu avansa maksājuma veikšanai par piegādēm vai noteikt atbilstošu drošības naudu.

4.5. Ja maksājums ir nokavēts un lieta tiek nodota parādu piedziņai, Pircējam jāsedz visas ar tā piedziņu saistītās izmaksas (maksājumu uzdevumu izmaksas, tiesas izmaksas un maksa par juridiskiem pakalpojumiem).

5.1. Produkti tiek piegādāti uz šādu specifikāciju pamata:
a. produkti Roto Polska noliktavā – nodošana piegādes transportam 2 darba dienu laikā;
b. pārējais sortiments – pasūtījuma apstiprinājumā norādītā termiņā.

5.2. Izņemot personīgas saņemšanas gadījumu un noteikumus par transportēšanas izmaksām, nodošana un risku pāreja notiek ar noteikumiem CPT Pircēja noliktava, INCOTERMS 2010. Ja saņemšanu veic pats Pircējs, nodošana un risku pāreja notiek ar noteikumiem FCA Varšava, Roto noliktava, ul. Wał Miedzeszyński 402, INCOTERMS 2010.

5.3. Produktu piegāde līdz 3000 PLN (ar vārdiem: trīs tūkstoši zlotu) neto vērtībā notiek uz Pircēja rēķina, piegādes izmaksas ir norādītas pasūtījuma apstiprinājumā. Produktu piegāde vairāk nekā 3000 PLN (ar vārdiem: trīs tūkstoši zlotu) vērtībā notiek uz Roto rēķina. Eksporta pārvadājumu izmaksas pāri Polijas robežai pilnā apjomā sedz Pircējs neatkarīgi no pasūtījuma vērtības. Visas muitas nodevas maksā Pircējs. Roto patur tiesības izvēlēties piegādes transporta veidu. Pircējs sedz papildu izmaksas par piegādi uz citu adresi, nekā norādīts pasūtījumā.

5.4. Ražošanas un glabāšanas apstākļu dēļ ir atļautas daļējas piegādes, par daļējām piegādēm Puses vienojas darba režīmā, un tās tiek apstiprinātas pasūtījuma apstiprinājumā.

5.5. Uz Roto rēķina veiktās piegādes sedz Roto pamata transporta apdrošināšana. Pircējam ir rīcības brīvība papildu apdrošināšanas iegādē. Par transportēšanas rezultātā radītiem produktu bojājumiem jāziņo piegādes uzņēmumam rakstiskā veidā. Slēptu transportēšanas bojājumu gadījumā paziņojums jāsniedz 14 dienu laikā no piegādes datuma.

5.6. Piegādes termiņš sākas no brīža, kad Roto apstiprina pasūtījumu, ja Puses ir vienojušās par visām tā izpildes detaļām, un pēc tam, kad Pircējs ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus. Piegādes datums tiek fiksēts, kad piegādājamā pozīcija atstāj Roto noliktavu (tiek izsniegta transportēšanas uzņēmumam) vai tad, ja Roto paziņo Pircējam par gatavību izsniegt produktus no noliktavas (ja tos saņem pats Pircējs).
5.7. Pircēja papildu prasības attiecībā uz piegādes izmaiņām vai papildinājumiem attiecīgi pagarina piegādes termiņu.

5.8. Pircējs apņemas uz sava rēķina nogādāt atpakaļ visas eiropaletes 30 dienu laikā no piegādes datuma nebojātā stāvoklī un piemērotas turpmākai izmantošanai. Par savlaicīgi neatdotām eiropaletēm Roto izraksta rēķinu 40 PLN + PVN apmērā par vienu eiropaleti. Kalendārā gada beigās Roto vienmēr sagatavo gada rēķinu par piegādājām un atpakaļ nogādātajām eiropaletēm, un jebkāda iztrūkuma gadījumā Pircējam tiek uzrēķināta summa par savlaicīgi neatdotajām eiropaletēm uz PVN rēķina pamata.

5.9. Piegādes termiņš var tikt pagarināts 5.10. punktā definētās nepārvaramas varas gadījumā, kas ietekmē Roto vai Roto piegādātāju darbību.

5.10. Ar nepārvaramu varu Puses saprot ārēju notikumu, ko nav iespējams paredzēt un novērst, un konkrēti: ugunsgrēku, plūdus, teroristu uzbrukumu, stihisku nelaimi, epidēmiju, pandēmiju, laika apstākļus, streiku, katastrofu, karu, karadarbību, karalaika likumu, dumpjus un citus notikumus ārpus Pušu kontroles, no kuriem nav bijis iespējams izvairīties.

6.1. Pircējs kļūst par produkta īpašnieku, kad samaksa par produktu veikta pilnā apjomā Roto norādītos termiņos un apjomā (īpašumtiesību paturēšana uz pārdoto izstrādājumu, Civillikuma 589. pants).

6.2. Ja Pircējs nepilda savas saistības, it īpaši samaksas nokavējumu gadījumā, Roto ir tiesības atkāpties no P-P līguma un pieprasīt produkta atdošanu 60 dienu laikā no Pircējam izrakstītajā rēķinā norādītā samaksas termiņa. Roto var pieprasīt piegādātā produkta atdošanu, ja īpašumtiesības ir rezervētas. Pircējam ir pienākums izsniegt šo produktu.

7.1. Roto piešķir kvalitātes garantiju uz 24 mēnešiem, ja nav vienošanās par īpašiem garantijas periodiem attiecībā uz atsevišķiem piegādes komponentiem.

7.2. Garantijas periods sākas no brīža, kad produktus nodots Pircējam.

7.3. Ja sūdzība ir atzīta, Roto apņemas apmainīt defektīvo produktu vai veikt tā remontu pēc saviem brīviem ieskatiem. Nomainītās pozīcijas kļūst par Roto īpašumu. Pircējs nodrošina Roto apstākļus produkta defektu novēršanai, pretējā gadījumā Roto tiek atbrīvota no defektu novēršanas.

7.4. Uz Pušu savstarpēji saskaņotas vienošanās pamata P-P līgumā Puses var nosacīti aizstāt produktu, uz ko attiecas pretenzija, ar produktu bez defektiem pirms sūdzības izskatīšanas, lai analizētu ziņojumā norādīto šī produkta defektu. Šādā situācijā, ja sūdzība tiek atzīta, produkts, ko Roto nosūta Pircējam, kļūst par Pircēja īpašumu, un atpakaļ nodotais defektīvais produkts kļūst par Roto īpašumu. Gadījumā, ja sūdzība nav atzīta, Roto izraksta Pircējam rēķinu par nomainītā produkta vērtību.

7.5. Pircējam ir pienākums rakstiski paziņot Roto par visiem produktā konstatētajiem defektiem ne vēlāk kā 14 dienu laikā no produktu saņemšanas, bet slēptu defektu gadījumā – ne vēlāk kā 7 dienas pēc to atklāšanas. Pircējam ir pienākums kopā ar paziņojumu iesniegt iespējami precīzu defekta aprakstu līdz ar rēķina numuru par iegādātajiem produktiem, foto un videoattēliem u. c. Paziņošana par defektiem attiecas uz garantijas laikā konstatētiem defektiem. Roto neizskata ziņojumus par produktu kvalitātes defektiem un piegādāto produktu kvantitatīvām neatbilstībām, ja tās atšķiras no pasūtījumā/līgumā norādītajām, pēc VPN noteikto termiņu beigām.

7.6. 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības pienācīgas iesniegšanas datuma Roto izskata Pircēja sūdzību un informē par turpmāko kārtību. Nepamatotas sūdzības izskatīšanas izmaksas sedz Pircējs. Ja nav iespējams izskatīt sūdzību augšminētajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ, Roto pirms šī termiņa beigām informē Pircēju par nepieciešamību pagarināt sūdzības izskatīšanas termiņu un norāda jaunu termiņu.

7.7. Sedz tikai tiešās nomaiņas/garantijas remonta izmaksas. Visas pārējās izmaksas, kas rodas saistībā ar produkta nomaiņu pret jaunu vai produkta defektu remontu, piemēram, montāžu, demontāžu, utilizāciju sedz Pircējs. Turklāt jebkādas turpmākās iespējamās pretenzijas pret Roto katrā gadījumā ir izslēgtas, ieskaitot pretenzijas par tiešiem un netiešiem zaudējumiem, peļņas zaudējumu un garantiju izmantošanu. Šis ierobežojums nav piemērojams, ja atbildība ir obligāta saskaņā ar vispārīgā spēkā esošu likumu noteikumiem, piemēram, vainojamas rīcības vai rupjas nolaidības gadījumā.

7.8. Roto neuzņemas atbildību un nepiešķir garantiju par precēm, ko Roto iegādājas no trešajām personām un tālāk pārdod Pircējiem.

7.9. Roto sniegti mutiski un rakstiski padomi, piemēram, katalogi, instrukcijas, informācija e-pastā, ir paredzēti, lai paskaidrotu Pircējam, kā vislabāk lietot Roto produktus. Tie neatbrīvo Pircēju no pienākuma pārbaudīt Roto produktu atbilstību paredzētajam nolūkam un pareizi veikt montāžu un uzstādīšanu.

7.10. Garantija neattiecas uz tādiem defektiem, kas:
a) rodas nepareizas lietošanas, nepareizas montāžas un izpildes, uzstādīšanas prasību un lietošanas, apkalpošanas prasību neievērošanas rezultātā vai sakarā ar pārmērīgu slodzi uz daļām, paviršību vai neatbilstošu izejmateriālu izmantošanu,
b) rodas dabiska nolietojuma rezultātā,
c) rodas, kad produkti nav uzstādīti atbilstoši Roto tehniskajai dokumentācijai (piemēram, ir apvienotas atšķirīgas programmatūras sistēmas),
d) rodas sakarā ar produktu remontu un darbībām ar tiem, ko veic tādi cilvēki, kuri Roto nav apmācījis šādu darbību veikšanai,
e) rodas Roto pārdotos produktos, ko nav izgatavojusi Roto.

8.1. Produktu nodošana atpakaļ ir atļauta tikai ar Roto rakstisku piekrišanu.
Roto ir tiesības atskaitīt no Klientam atlīdzināmās summas izmaksas, kas rodas sakarā ar atpakaļ nodoto produktu kvalitātes kontroli, atkārtotu iepakošanu vai eventuāli sakarā ar pārklājuma apstrādi. Ja nodošana atpakaļ ir apstiprināta, Pircējam tiek paziņots par šādām izmaksām. Roto var pieprasīt no Pircēja citas faktiskas izmaksas, ko Roto nevarēja paredzēt, apstiprinot nodošanu atpakaļ. Pircējs nogādā preces atpakaļ Roto noliktavā uz sava rēķina.

8.2. Pircējam ir pienākums paziņot katru reizi Roto par nolūku nodot atpakaļ iegādāto produktu un atļaut Roto pārliecināties par tā stāvokli.

8.3. Atpakaļ nodotajam produktam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
- tas iegādāts ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms pieprasījuma iesniegšanas par produkta nodošanu atpakaļ,
- tas joprojām ir iekļauts Roto esošajā produktu sortimentā un nav izņemts no tā,
- tas ir pilnībā nokomplektēts, nebojāts, nav lietots un paliek Roto oriģinālajā iepakojumā.

8.4. Roto aprēķina loģistikas maksu par atpakaļ nodotu produktu 20% apmērā no atpakaļ nodotā produkta vērtības. Tiek izrakstīts rēķins maksājuma veikšanai.

8.5. Pēc Pircēja individuāla pasūtījuma iegādātus vai izgatavotus produktus nevar nodot atpakaļ.

9.1. Ja pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts citādi, maksājumu saistību par piegādēm izpildes vieta ir Roto galvenais birojs Varšavā.

9.2. Visus strīdus, kas izriet no komerciālām attiecībām, regulē tikai Polijas likumi.