Skip to main content

ÜMT

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. üldised müügitingimused 

Andmed seisuga: 01.11.2022

Käesolevad üldised müügitingimused kehtivad kaupadele, mida ettevõte Roto Frank müüb Varssavis asuva ettevõtte Roto Frank Okucia Budowlane Sp z o.o. kaudu Ostjatele ja need on kõikide pakkumiste ja Roto ning Ostja vahel sõlmitud lepingute lahutamatuks osaks.
ÜMT sätted on Rotole ja Ostjale siduvad sõlmitud ostu-müügilepingute raames.

Download
» Allalaadimine: Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. ÜMT

AGB

1.1 Käesolevad üldised müügitingimused (edaspidi: ÜMT) kehtivad kaupadele (edaspidi: tooted), mida ettevõte Roto Frank müüb Varssavis asuva ettevõtte ROTO FRANK Okucia Budowlane sp z o.o. (edaspidi: Roto) kaudu Ostjatele ja need on kõikide pakkumiste ja Roto ning Ostja vahel sõlmitud lepingute lahutamatuks osaks. ÜMT sätted on Rotole ja Ostjale siduvad sõlmitud ostu-müügilepingute raames (edaspidi O-M-leping).

1.2 Kui Roto on Ostjaga sõlminud individuaalse lepingu, mille tingimused erinevad ÜMT sätetest, siis kehtivad esmajärjekorras eelpool nimetatud individuaalse lepingu sätted.

1.3 Igasugused Ostja poolt ühepoolselt sätestatud ostutingimused ei leia Rotoga sõlmitud O-M-lepingus rakendust, ka juhul kui Roto neist selgesõnaliselt ei keeldu.

1.4 Kõik ÜMT sätetest erinevad tingimused, mis tulenevad individuaalsetest kokkulepetest Roto ja Ostja vahel, tuleb fikseerida kirjalikult koos tühistamisõiguse klausliga või dokumendi kujul (ainult e-posti teel) koos tühistamisõiguse klausliga.

1.5 ÜMT on Ostjatele avalikult kättesaadavad Roto veebilehel www.roto-frank.com/et/ümt.

2.1 Kõik Ostjale edastatud teatised ja reklaamid ei ole tsiviilkoodeksi mõttes pakkumised ja need sisaldavad ainult teavet toote kohta.

2.2 Roto pakkumises sisalduv teave kehtib 30 päeva alates pakkumise esitamise kuupäevast – kui individuaalses pakkumises Ostjale pole sätestatud teisiti.

2.3 Hinnad on esitatud netohindadena ja käibemaks on lisatud neile vastavalt kehtivale seadusele. 

2.4 Toodete hinnad ei sisalda transpordikulusid ega euroaluste maksumust, millele tooted on pakitud.

2.5 Pakkumise hinnad kehtivad tellimustele, mis on esitatud täispakendi kogusena. Ostes vähem kui toote täispakend sisaldab, lisandub iga avatud pakendi kohta 5 PLN käitlemise lisatasu.

2.6 Roto hinnad vaadatakse vastavalt turuolukorrale regulaarselt üle. Rotol on õigus muuta/kohandada oma müügihindasid vastavalt muutunud turuolukorrale.

2.7 Roto võib pakkuda tooteid, mida toodetakse vastavalt Ostja tehnilistele nõudmistele. Ostja kohustub kandma kõik kulud, mis tekivad Rotole eritellimusel toodetud toodete O-M-lepingust taganemise korral.

3.1 Kõik tellimused tuleb esitada dokumentaalsel kujul (nt e-posti teel) või EDI-tellimissüsteemi kaudu.

3.2 Minimaalse tellimuse rahaline väärtus, mida Roto täidab, on 3000 PLN.

3.3 Tellimus võetakse täitmisele pärast seda, kui Roto on tellimuse EDI-süsteemis või e-posti teel kinnitanud (tellimuskinnitus).

3.4 O-M-leping hakkab kehtima hetkel, mil Roto kinnitab Ostja tellimuse.

4.1 Ostja tasub saadud toodete eest roto poolt väljastatud käibemaksuarve alusel. Arvete eest tuleb tasuda arvel olevas valuutas ja arvel näidatud tasumistähtpäevaks. Ettemaksu korral koostatakse arve pärast makse sooritamist Ostja poolt.

4.2 Maksed tuleb teha ainult arvel näidatud Roto pangakontole.

4.3 Maksetähtaja ületamisel on Rotol õigus arvestada viivisintressi.

4.4 Kui Ostja ei pea maksetähtajast kinni, on Rotol õigus järgmised tellimused peatada. Roto võib esitada ostjale tähtaja, mille jooksul Ostja peab tarnete eest tasuma ettemaksuga või esitama muu vastuvõetava maksegarantii.

4.5 Maksetähtaja ületamisel, kui juhtum läheb üle võla sissenõudmise menetluseks, on Ostja kohustatud katma kõik sellega seotud menetluskulud (meeldetuletuskirjade kulud, kohtukulud ja juriidiliste teenuste kulud).

5.1 Tooted tarnitakse järgmiste spetsifikatsioonide alusel:
a. toode on Roto Poola laos – üleandmine transpordifirmale 2 tööpäeva jooksul;
b. ülejäänud sortiment – tellimuskinnitusel märgitud tähtaja jooksul.

5.2 Tarne ja riskide üleminek toimuvad – v.a ise pealevõtmise ja transpordikulude kokkulepete korral – tarnetingimusel CPT ostja ladu, INCOTERMS 2010. Ise pealevõtmise korral toimub tarne ja riskide üleminek tingimusel FCA Varssavi, Roto ladu, ul. Wał Miedzeszyński 402, INCOTERMS 2010.

5.3 Toodete, mille netoväärtus on kuni 3000 PLN (sõnadega: kolm tuhat Poola zlotti), transport toimub Ostja kulul, tarnekulu on näidatud tellimuskinnitusel. Toodete, mille netoväärtus on ületab 3000 PLN (sõnadega: kolm tuhat Poola zlotti), transport toimub Roto kulul. Eksporttarned üle Poola piiri toimuvad täielikult Ostja kulul, olenemata tellimuse väärtusest. Kõik tollimaksud tasub Ostja. Rotol on õigus valida tarne transpordivahend. Ostja kannab tarnega seotud lisakulud tarnimisel muule aadressile kui tellimuses näidatud.

5.4 Osalised tarned on seoses tootmis- ja ladustamistingimustega lubatud, osaliste tarnete kokkulepped tehakse Poolte vahel töö käigus ja kinnitatakse tellimuskinnitusega.

5.5 Roto kulul tehtud tarned on kaetud Roto standardse transpordikindlustusega. Lisakindlustus toimub Ostja soovil ja kuludega. Toodete transpordikahjustustest tuleb teatada kirjalikult transpordifirmale. Varjatud transpordikahjustute korral tuleb teade esitada 14 päeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast.

5.6 Tarneaeg algab Roto tellimuskinnitusega, eeldusel, et Pooled on kõikides tarne üksikasjades kokku leppinud ja Ostja on esitanud kõik selle täitmiseks nõutavad dokumendid. Tarneajast on kinni peetud, kui tarnitav kaup on Roto laost väljunud (antud üle transpordifirmale) või kui Roto on teavitanud Ostjat valmisolekust toote väljastamiseks (ise pealevõtmise korral).

5.7 Ostjapoolsed lisasoovid tarne muutmiseks või täiendamiseks pikendavad tarneaega vastavalt.

5.8 Ostja kohustub tagastama kõik euroalused tervete ja kasutuskõlblikena oma kulul 30 päeva jooksul alates tarne toimumisest. Õigeaegselt tagastamata euroaluste eest väljastab Roto arve summas 40 PLN + km ühe euroaluse kohta. Kalendriaasta lõpus koostab Roto alati aasta koondarve tarnitud ja tagastatud euroaluste kohta ja puudujäägi korral esitab ostjale õigeaegselt tagastamata euroaluste kohta käibemaksuarve.

5.9 Tarneaeg võib pikeneda “vältimatu jõu” (force majeure) esinemisel, nagu on defineeritud allolevas jaotises 5.10, mis mõjutab Roto tarnijate tööd.

5.10 “Vältimatu jõu” all mõistavad Pooled väliseid sündmusi, mida on võimatu ette ennustada ja ära hoida: tulekahju, üleujutus, terrorismiakt, looduskatastroof, epideemia, pandeemia, ekstreemne ilm, streik, katastroof, sõda, sõjaline konflikt, sõjaseisukord, rahutused ja muud sündmused, mis pole poolte kontrolli all ja mida poleks olnud võimalik vältida.

6.1 Ostja saab toote omanikuks hetkel, mil toote eest on täielikult tasutud Roto poolt määratud tähtajaks ja summas (müüdud kauba omandiõiguse reserveering tsiviilkoodeksi ptk 589 kohaselt).

6.2 Kui Ostja ei täida oma kohustusi nõuetekohaselt, eriti maksetähtaja ületamisel, on Rotol õigus O-M-lepingust taganeda nõuda toote tagastamist 60 päeva jooksul alates Ostjale tarnitud kauba arvel olevast maksetähtajast. Roto võib nõuda omandiõigusega reserveeritud toote tagastamist. Ostja on kohustatud selle toote vabaks andma.

7.1 Roto annab kvaliteedigarantii perioodiks 24 kuud, kui üksikute tarnekomponentide osas pole kokku lepitud eraldi garantiitähtaegu.

7.2. Garantiiperiood algab hetkest, mil toode on Ostjale üle antud.

7.3 Reklamatsiooni aktsepteerimisel kohustub Roto toote oma äranägemisel välja vahetama või parandama. Asendatavad tooted lähevad üle Roto omandisse. Ostja tagab Rotole tingimused toote defekti kõrvaldamiseks, vastasel juhul on Roto puuduste kõrvaldamise kohustusest vabastatud.

7.4 Roto võib poolte omavahelise O-M-lepingu sätetest lähtudes asendada reklamatsiooni aluseks oleva toote defektideta tootega ka enne reklamatsiooni ametlikku aktsepteerimist, et reklamatsiooni täpsemalt analüüsida. Sellisel juhtumil, kui reklamatsioon aktsepeeritakse, läheb Roto poolt asenduseks saadetud toote omandiõigus Ostjale üle ja tagastatud defektse toote omandiõigus Rotole üle. Kui reklamatsiooni ei aktsepteerita, esitab Roto Ostjale toote väärtuse ulatuses arve.  

7.5 Ostja kohustub teavitama Rotot tuvastatud puudustest kirjalikult 14 päeva jooksul alates kauba vastuvõtmise kuupäevast, varjatud puuduste ilmnemisel mitte hiljem kui 7 päeva jooksul pärast nende avastamist. Ostja peaks koos reklamatsiooniteatisega esitama võimalikult täpse puuduse kirjelduse koos ostetud toote arve numbri, fotode, videote jms. materjalidega. Reklamatsiooniteatised hõlmavad garantiiperioodil tuvastatud puudusi. Teatisi toodete kvaliteedidefektide ja tarnitud toodete koguseliste ebatäpsuste kohta, mille kohta tellimuses / lepingus sätestatud andmed puuduvad, Roto pärast ÜMT-s sätestatud tähtaegu ei menetle.

7.6 Roto kontrollib 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates korrektselt esitatud reklamatsiooni laekumisest Ostja kaebuse üle ja teavitab Ostjat reklamatsiooni edasisest käekäigust. Põhjendamatu reklamatsiooni menetlemise kulud katab Ostja. Kui objektiivsetel põhjustel pole võimalik reklamatsiooni nimetatud tähtajaks üle kontrollida, siis teavitab Roto sellest Ostjat enne tähtaja saabumist ja nimetab uue tähtaja.

7.7 Roto kannab ainult otsesed asenduskulud / garantiiremondi kulud. Kõik lisakulud, mis on seotud toote asendamisel uuega või tootedefektide parandamisega, nagu monteerimine, demonteerimine, utiliseerimine, kannab Ostja. Igasugused muud Ostja nõuded Rotole on välistatud, sh kahjuhüvitusnõuded otseste ja kaudsete kahjude hüvitamiseks, saamata jäänud tulu hüvitised ja garantiinõuded. See piirang ei kehti, kui vastutus on õigusnormidest tulenevalt vältimatu, nt tahtliku rikkumise või jämeda hooletuse korral.

7.8 Roto ei võta vastutust ega anna garantiid kaupadele, mis on Roto poolt kolmandatelt isikutelt ostetud ja Ostjale edasi müüdud.

7.9 Suuline ja kirjalik teave, mida Roto väljastab, nt kataloogid, juhendid, e-kirjad, on mõeldud selleks, et anda Ostjale parimat võimalikku teavet Roto toodete kasutamise kohta. Need ei vabasta Ostjat kohustusest kontrollida toodete vastavust kavatsetud sihtotstarbele ning monteerida ja paigaldada tooted nõuetekohaselt.

7.10 Garantii ei kehti puudustele, kui ilmneb järgmine:

a) puudused, mis on tekkinud ebakorrektsest kasutamisest, monteerimisest ja kasutussevõtust, paigaldusjuhiste ja kasututingimuste eiramisest, puudulikust hooldusest, suluse ülekoormamisest, hooletusest ja sobimatute kulumaterjalide kasutamisest;

b) loomulikust kulumisest tekkinud puudused;

c) puudused, mis on tekkinud toote monteerimisel, kui ei ole järgitud Roto tehnilist dokumentatsiooni (nt on kombineeritud erinevaid sulusesüsteeme).

d) puudused, mis tekkisid toote omakäelisest parandamisest või muutmisest isikute poolt, keda Roto pole selleks välja õpetanud;

e) puudused, mis ilmnevad Roto poolt müüdavatel toodetel, mille tootjafirma ei ole Roto.

8.1 Tootetagastused on lubatud ainult Roto eelneval kirjalikul nõusolekul.

Rotol on õigus arvestada kvaliteedikontrolliks tagastatud kaupade ümberpakkimise või nt pinnahoolduse kulud nõude summast maha. Nendest kuludest teavitatakse Ostjat kui tagastus on aktsepteeritud. Roto võib nõuda Ostjalt hüvitust muude tegelikult tekkinud kulude eest, mida Roto ei suutnud tagastatud kauba vastuvõtmisel ette näha. Tagasisaatmise kulud Roto lattu kannab Ostja.
8.2 Ostja on kohustatud teavitama Rotot kavatsusest ostetud toode tagastada ja lubama Rotol toote seisukorra üle vaadata ja kinnitada.

8.3. Tagastatud toode peab vastama järgmistele tingimustele:
- see osteti mitte varem kui 12 kuud enne tagastusavalduse esitamist;
- Roto pole selle toote müüki lõpetanud ja see on endiselt osa Roto tooteportfellist;
- toode on täisväärtuslik, kahjustusteta, seda pole kasutatud ja see on Roto originaalpakendis.

8.4. Roto arvestab tagastatud toote väärtuselt 20% logistilist käsitlustasu. Tasumiseks väljastatakse vastav arve.

8.5. Tooteid, mida Ostja on ostnud individuaaltellimuse alusel, tagastada ei saa.

9.1 Kui tellimuskinnitusel pole sätestatud teisiti, on makse- või tarnekohustuste täitmise asukohaks Roto Varssavi peakorter.

9.2 Kõikide ärisuhetest tulenevate vaidluste lahendamisel kehtivad Poola seadused.