Skip to main content

BPS

Bendrosios Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. pardavimo sąlygos

Data: 2022-11-01

Šios Bendrosios pardavimo sąlygos taikomos Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Varšuvoje, parduodamoms Roto Frank prekėms ir yra neatskiriama visų Roto ir Pirkėjų sudarytų pasiūlymų ir sutarčių dalis. BPS nuostatos yra privalomos Roto ir Pirkėjo sudaromoms pirkimo-pardavimo sutartims.

Download
» Atsisiųsti BPS Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

AGB

1.1 Šios Bendrosios pardavimo sąlygos (toliau – BPS) taikomos Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Varšuvoje (toliau – Roto), parduodamoms Roto Frank prekėms (toliau – produktai) ir yra neatskiriama visų Roto ir Pirkėjų sudarytų pasiūlymų ir sutarčių dalis. BPS nuostatos yra privalomos Roto ir Pirkėjo sudaromoms pirkimo-pardavimo sutartims (toliau - P-P sutartis).

1.2 Jei Roto su Pirkėju yra sudariusi individualią sutartį, esant bet kokiam neatitikimui tarp šalis siejančios sutarties turinio ir BPS nuostatų, pirmenybė teikiama minėtos sutarties nuostatoms.

1.3 Bet kokios Pirkėjų vienašališkai nustatytos pirkimo sąlygos netaikomos P-P sutarčiai su Roto, net jei Roto joms aiškiai neprieštarauja.

1.4 Bet kokie nukrypimai nuo BPS, atsirandantys dėl atskirų Roto ir Pirkėjo susitarimų, turi būti pateikti raštu arba dokumento forma (tik el. paštu), kitu atveju jie negalios.

1.5 BPS pirkėjams skelbiamos Roto interneto svetainėje www.roto-frank.com/lt/bps.

2.1 Bet kokie Pirkėjui skirti skelbimai ar pranešimai nėra pasiūlymas Civilinio kodekso prasme ir yra tik informacija apie produktą.

2.2 Roto pasiūlyme nurodyta informacija galioja 30 dienų nuo šio pasiūlymo pateikimo dienos, nebent individualiame pasiūlyme Pirkėjui nurodyta kitaip.

2.3 Kainos nurodytos grynosiomis vertėmis (neto), pridėjus teisės aktuose nustatytą pridėtinės vertės mokestį (PVM).

2.4 Į siūlomų produktų kainas neįtrauktos transportavimo išlaidos ir europadėklai, ant kurių sudėti supakuoti produktai.

2.5 Nurodytos kainos taikomos pilnos pakuotės užsakymams. Jei įsigyjama ne pilna produktų pakuotė, už kiekvieną nepilną pakuotę taikomas 5,00 PLN dydžio (neto) administracinis mokestis.

2.6 Roto kainos reguliariai peržiūrimos atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Roto pasilieka teisę keisti ir (arba) koreguoti pardavimo kainas atsižvelgdama į besikeičiančias rinkos tendencijas.

2.7 Roto gali siūlyti produktus, kurie bus gaminami atsižvelgiant į Pirkėjo techninius reikalavimus. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti visas Roto patirtas išlaidas, jei P-P sutartis dėl produkto, pagaminto pagal specialų užsakymą, yra nutraukiama.

3.1 Visi užsakymai turi būti pateikiami dokumentine forma (pvz., el. paštu) arba per užsakymų sistemą EDI.

3.2 Mažiausia Roto vykdomo užsakymo vertė yra 3 000 PLN.

3.3 Užsakymas priimamas vykdyti, kai Roto EDI sistemoje arba el. paštu patvirtina užsakymo priėmimą (užsakymo patvirtinimas).

3.4 P-P sutartis sudaroma Roto patvirtinus Pirkėjo užsakymą.

4.1 Pirkėjas už gautus produktus moka pagal Roto išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros apmokamos sąskaitoje faktūroje nurodyta valiuta ir terminu. Išankstinio apmokėjimo atveju sąskaita faktūra išrašoma Pirkėjui atlikus mokėjimą.

4.2 Mokėjimai turi būti atliekami tik į sąskaitoje faktūroje nurodytą Roto banko sąskaitą.

4.3 Jei Pirkėjas praleidžia mokėjimo terminą, Roto turi teisę už pavėluotą mokėjimą skaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius.

4.4 Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo termino, Roto pasilieka teisę nutraukti tolesnių užsakymų vykdymą. Roto gali nurodyti Pirkėjui atitinkamą laikotarpį, per kurį Pirkėjas turės sumokėti už pristatymus išankstinio apmokėjimo forma arba pateikti atitinkamas garantijas.

4.5 Pavėluoto apmokėjimo ir bylos perdavimo išieškojimui atveju, Pirkėjas privalo padengti visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas (šaukimo į teismą, teismo ir teisinių paslaugų išlaidas).

5.1 Produktai bus pristatomi pagal šią schemą:
a. produktas yra Roto sandėlyje Lenkijoje - perdavimas transportui gabenti per 2 darbo dienas;
b. kitas asortimentas – per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.

5.2 Produktų pristatymas ir rizikos perdavimas, išskyrus savikontrolės ir transporto išlaidų reglamentavimą, vyksta remiantis CPT: Pirkėjo sandėlis, INCOTERMS 2010 sąlygomis. Savarankiško atsiėmimo atveju pristatymas ir rizikos perdavimas vyksta pagal FCA Varšuva, Roto parduotuvė, Wał Miedzeszyński g. 402, INCOTERMS 2010 sąlygas.

5.3 Produktų, kurių vertė neviršija 3 000 PLN (tris tūkstančius zlotų) neto, pristatymas vykdomas Pirkėjo sąskaita, pristatymo kaina nurodoma užsakymo patvirtinime. Produktų, kurių vertė didesnė nei 3000 PLN (žodžiais: trys tūkstančiai zlotų) neto, pristatymas vykdomas Roto sąskaita. Lenkijos sieną kertantys eksporto kroviniai siunčiami tik pirkėjo sąskaita, neatsižvelgiant į užsakymo vertę. Visi muito mokesčiai bus priskaičiuoti Pirkėjui. Roto pasilieka teisę pasirinkti pristatymo transporto rūšį. Pirkėjas apmoka papildomas pristatymo kitu nei užsakyme nurodytu adresu išlaidas.

5.4 Dėl gamybos ir sandėliavimo sąlygų galimi daliniai pristatymai. Dėl dalinių pristatymų tvarkos Šalys susitaria laikydamosi darbinės tvarkos ir tai patvirtina užsakymo patvirtinime.

5.5 Roto sąskaita atliekamiems pristatymams taikomas pagrindinis Roto transporto draudimas. Už papildomą draudimą atsako Pirkėjas. Apie produktų transportavimo metu padarytą žalą būtina raštu pranešti pristatymo įmonei. Apie pastebėtus paslėptus transportavimo pažeidimus reikia pranešti per 14 dienų nuo pristatymo.

5.6 Pristatymo laikotarpis prasideda Roto patvirtinus užsakymą, su sąlyga, kad šalys susitarė dėl visų užsakymo detalių ir jei Pirkėjas pateikė visus reikiamus dokumentus. Pristatymo terminas baigiamas skaičiuoti, kai tik pristatymo objektas palieka Roto sandėlį (perduodamas transporto įmonei) arba kai Roto praneša pirkėjui, kad produktas yra paruoštas perdavimui iš sandėlio (savarankiško atsiėmimo atveju).
5.7 Pirkėjui pateikus papildomus prašymus dėl pristatymo pakeitimų ar papildymų, pristatymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

5.8 Per 30 dienų nuo pristatymo Pirkėjas įsipareigoja savo sąskaita grąžinti visus nepažeistus ir tinkamus tolesniam naudojimui europadėklus. Už laiku negrąžintas europadėklus Roto išrašys 40 PLN + PVM sąskaitą už kiekvieną europadėklą. Kalendorinių metų pabaigoje Roto visada sudaro metinę apskaitos ataskaitą dėl pristatytų ir grąžintų europadėklų ir, esant trūkumui, pagal sąskaitą faktūrą priskaičiuoja Pirkėjui sumą už laiku negrąžintus europadėklus.

5.9 Pristatymo terminas gali būti pratęstas, jei Roto arba Roto tiekėjai patiria nenugalimos jėgos (force majeure) poveikį, kaip apibrėžta 5.10 skirsnyje.

5.10 Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis šalys vadina išorinį įvykį, kurio neįmanoma numatyti ir išvengti, visų pirma: gaisrą, potvynį, teroro aktą, stichinę nelaimę, epidemiją, pandemiją, oro sąlygas, streiką, katastrofą, karą, konfliktą, karo padėtį, riaušes, taip pat kitus įvykius, kurių šalys negali kontroliuoti ir kurių negalėjo išvengti.

6.1 Pirkėjas tampa Produkto savininku nuo to momento, kai visiškai atsiskaito už produktą per Roto nustatytą terminą ir Roto nustatyta pinigų suma (nuosavybės teisės į parduotas prekes išsaugojimas, Civilinio kodekso 589 straipsnis).

6.2 Pirkėjui nevykdant savo įsipareigojimų, ypač vėluojant sumokėti, Roto turi teisę nutraukti P-P sutartį ir pareikalauti grąžinti produktą per 60 dienų nuo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodyto mokėjimo termino. Roto gali pareikalauti grąžinti pristatytą produktą, kuriam taikoma nuosavybės teisės išlyga. Pirkėjas privalo tokį produktą perduoti.

7.1 Roto suteikia 24 mėnesių kokybės garantiją, išskyrus atvejus, kai atskiriems pristatymo elementams buvo sutarti specialūs garantiniai terminai.

7.2. Garantinis laikotarpis prasideda nuo produkto perdavimo Pirkėjui momento.

7.3 Jei skundas bus patenkintas, Roto įsipareigoja savo nuožiūra pakeisti nekokybišką produktą arba jį pataisyti. Pakeisti komponentai tampa Roto nuosavybe. Pirkėjas užtikrins Roto visas produkto defektų šalinimo sąlygas, priešingu atveju Roto bus atleista nuo defektų šalinimo prievolės.

7.4 Roto, remdamasi šalių P-P sutarties nuostatomis, prieš nagrinėdama skundą gali sąlyginai pakeisti skundžiamą produktą produktu be defektų, kad išnagrinėtų nurodytą defektą. Tokiu atveju, jei skundas priimamas, Roto Pirkėjui išsiųstas produktas tampa Pirkėjo nuosavybe, o grąžintas nekokybiškas produktas - Roto nuosavybe. Jei skundas nepriimamas, Roto Pirkėjui išrašys sąskaitą faktūrą, kurioje bus nurodyta pakeisto produkto vertė.

7.5 Pirkėjas privalo raštu pranešti Roto apie bet kokius produkto defektus ne vėliau kaip per 14 dienų nuo produkto gavimo, o apie paslėptus defektus - ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jų nustatymo. Kartu su skundu Pirkėjas turi pateikti kuo išsamesnį defekto aprašymą ir nurodyti įsigyto produkto sąskaitos faktūros numerį, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kt. Pranešimai apie defektus apima garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus. Roto neatsižvelgs į pranešimus apie kitokio nei užsakyme/sutartyje nurodyto produkto kokybės trūkumus ir pristatyto produkto kiekio neatitikimus pasibaigus BPS nurodytiems terminams.

7.6 Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamai pateikto skundo dienos Roto išnagrinės Pirkėjo skundą ir informuos Pirkėją apie tolesnę su skundu susijusią procedūrą. Nepagrįsto skundo nagrinėjimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Jei dėl objektyvių priežasčių išnagrinėti skundo per minėtą terminą neįmanoma, Roto iki šio laikotarpio pabaigos informuoja Pirkėją apie būtinybę pratęsti skundo nagrinėjimą ir nurodo naują terminą.

7.7 Roto padengs tik tiesiogines pakeitimo ir (arba) garantinio remonto išlaidas. Visas papildomas išlaidas, susijusias su produkto pakeitimu nauju produktu arba produkto defektų šalinimu, pavyzdžiui, surinkimo, išmontavimo, utilizavimo išlaidas, padengia Pirkėjas. Be to, bet kuriuo atveju atmetamos kitos Pirkėjo pretenzijos Roto, įskaitant pretenzijas dėl tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimo, negauto pelno ir dėl garantijos vykdymo. Šis apribojimas netaikomas, jei atsakomybė yra privaloma pagal visuotinai taikomus įstatymus, pvz., esant tyčiniams veiksmams ar dideliam aplaidumui.

7.8 Roto neprisiima jokios atsakomybės ir nesuteikia jokios garantijos už prekes, kurias Roto įsigyja iš trečiųjų šalių ir perparduoda Pirkėjams.

7.9 Žodiniai, rašytiniai patarimai, pavyzdžiui, katalogai ir instrukcijos, bei Roto elektroniniu paštu siunčiama informacija yra skirti paaiškinti Pirkėjui, kaip geriausiai naudoti Roto produktus. Jos neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos patikrinti Roto produktų tinkamumą numatytai paskirčiai ir tinkamai juos surinkti bei sumontuoti.

7.10 Defektams garantija netaikoma, kai:
a) defektai atsiranda dėl netinkamo naudojimo, neteisingo surinkimo ir paleidimo, montavimo reikalavimų ir naudojimo sąlygų nesilaikymo, netinkamo techninio aptarnavimo, dalių perkrovos, aplaidumo ir netinkamų eksploatacinių medžiagų naudojimo,
b) defektai atsiranda dėl natūralaus nusidėvėjimo,
c) defektai atsiranda, kai produktas sumontuotas ne pagal Roto techninę dokumentaciją. (pvz., derinant skirtingas aparatinės įrangos sistemas),
d) defektai atsiranda dėl to, kad produktą taisė ir intervencinius veiksmus jame darė asmenys, kurių atlikti tokių veiksmų Roto neapmokė,
e) defektai atsiranda produktuose, kuriuos parduoda ROTO, bet kurių gamintoja ji nėra.

8.1 Produktus leidžiama grąžinti tik gavus išankstinį raštišką Roto sutikimą.
Roto turi teisę iš Pirkėjui grąžintinos sumos išskaičiuoti dėl grąžinamo produkto kokybės tikrinimo, perpakavimo ar galimo dangos apdorojimo patirtas išlaidas. Apie tokias išlaidas pranešama Pirkėjui, jei grąžinimas yra patvirtinamas. Roto gali reikalauti iš Pirkėjo atlyginti kitas faktiškai patirtas išlaidas, kurių Roto priimdama grąžinimą negalėjo numatyti. Grąžinimą į Roto sandėlį Pirkėjas vykdo savo sąskaita.

8.2 Pirkėjas visada privalo pranešti Roto apie ketinimą grąžinti įsigytą produktą ir leisti Roto patikrinti jo būklę.

8.3 Grąžinamas produktas turi atitikti šias sąlygas:
- buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki prašymo grąžinti pateikimo,
- Roto nenutraukė jo gamybos ir jis vis dar yra dabartiniame Roto produktų asortimente,
- produktas yra pilnai sukomplektuotas, nesugadintas, nepanaudotas ir yra originalioje Roto pakuotėje.

8.4 Už grąžintą prekę Roto taikys 20% grąžinamos prekės vertės dydžio mokestį. Apmokėjimui bus išrašyta sąskaita faktūra.

8.5 Pagal individualų Pirkėjo užsakymą įsigyti ar pagaminti produktai negrąžinami.

9.1 Jei užsakymo patvirtinime nenurodyta kitaip, mokėjimo ar pristatymo įsipareigojimų vykdymo vieta yra Roto registruota buveinė Varšuvoje.

9.2 Sprendžiant iš verslo santykių kylančius ginčus taikoma tik Lenkijos teisė.