21.12.2020

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik İlkeleri - Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

ROTO FRANK YAPI MEKANİZMALARI VE YAPI ELEMANLARI LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ROTO FRANK YAPI MEKANİZMALARI VE YAPI ELEMANLARI LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : Eşref Bitlis Cad. Orta Mah. Olcay Sok. No: 4 Orhanlı Tuzla İstanbul

Telefon                        : 0216-6340901

E-posta                        : info.tr@roto-frank.com

İnternet sitesi   : https://ftt.roto-frank.com/tr/sirket/

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

a-      İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,

b-      Kurumsal iletişimi sağlamak,

c-      Şirket güvenliğini sağlamak,

d-     İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,

e-      İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,

f-       Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

g-      Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,

h-      Yasal raporlamalar yapmak,

i-        İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek,

j-        Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Kişisel veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in, insan kaynakları politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,  veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,  kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında Şirket ortakları-iş ortakları-topluluk şirketleri, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir.  Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda fiziken ve/veya teknik ve sair yöntemlerle, Şirket internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler şu şekildedir:

a-      Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b-      Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

c-      Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

d-     Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

e-      Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

f-       Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN KVK KANUNU UYARINCA HAKLARI

Şirket, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.  Şirket, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  Kanun’un 11.  maddesinin  (d)  ve  (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar. 

Kişisel Veri Sahipleri sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

a)      Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Eşref Bitlis Cad. Orta Mah. Olcay Sok. No: 4 Orhanlı Tuzla İstanbul adresine iletilmesi,

b)      Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun rotofrankhs01.kep.no-spam.tr KEP e-posta  adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Saygılarımızla,

ROTO FRANK YAPI MEKANİZMALARI

VE YAPI ELEMANLARI LTD. ŞTİ.

 

 

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST