Általános Szerződési Feltételek Szállítási Szerződésekhez

1. Az Általános szerződési feltételek szállítási szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya
Jelen – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77-6:81 §-ai szerint minősülő - ÁSZF valamennyi olyan szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelyekben a ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft. (a továbbiakban: szállító) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott dolgot vagy dolgokat meghatározott időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átad. Jelen ÁSZF feltételeitől eltérő megrendelői feltételek csak a szállító kifejezett, írásos beleegyező nyilatkozatával alkalmazhatóak. A megkötött szerződéseket módosítani, kiegészíteni, pontosítani csak újabb írásba foglalt szerződéssel lehet.

2. Árképzési és fizetési feltételek
2.1. Az árulistán közzétett és szerződésben szereplő árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. Szállító köteles megrendelő számára átadni/elérhetővé tenni a mindenkor hatályos és érvényes árlistát. Jogvita esetén a vitatott időszakra az utolsó, igazolt módon a megrendelő részére átadott/tudomására hozott árlistát kell alkalmazni. A szerződéskötéskör rögzített árak az akkor érvényes árlista szerinti árak, esetlegesen kedvezményekkel csökkentve. Az árlistát a termék előállításához szükséges költségráfordítás alapján határozza meg a gyártó. Ha a teljesítéskori listaár eltér a szerződés kötésekor érvényes listaártól – azaz a szerződésben rögzített ártól – a szállító fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítéskor érvényes listaárat alkalmazza.
2.2. A fizetési határidő előrefizetés.
A keretszerződésben vagy az egyedi szerződésekben vagy a megrendelés visszaigazolásában meghatározott időtartam.
A szerződésben kikötött skontó nem alkalmazható, ha a megrendelő a szállítóval szemben fizetési hátralékban van.

3. Beszámítás, a fizetés visszatartása
3.1. A megrendelő csak szállítási szerződésből eredő és lejárt követelésének erejéig élhet beszámítással, feltéve, hogy a követelés jogerős bírósági döntésen alapszik, vagy azt a szállító kifejezetten, írásban elismerte.
3.2. A megrendelő szavatossági jogai keretében csak akkor jogosult a leszállított áruk árának 8 napot meghaladó egészbeni vagy részbeni visszatartására, ha azt jogerős bírósági döntés teszi lehetővé, vagy annak jogcímét és mértékét tartalmazó írásos nyilatkozatban megrendelő e jogát a szállító kifejezetten elismeri.

4. Fizetési késedelem
A fizetési határidő túllépésekor a szállító késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamatot naponta számítja fel, mértéke a hivatalos jegybanki alapkamat kétszerese. + 8 %. A késedelmi kamaton felszámítása nem érinti a szállítónak azon jogát, hogy a késedelmes fizetés miatt keletkező közvetlen és közvetett kárának – beleértve elmaradt hasznát és a megrendelő fizetési szándékának növelése érdekében tett intézkedések költségeit – megtérítését követelje a késedelmesen fizető megrendelőtől.
Fizetési késedelem esetén skontó nem érvényesíthető.

5. Szállítási határidő
5.1. A szállítási határidőt a szerződéskötés napjától kell számítani. A szállító betartotta a szállítási határidőt, ha a megrendelt áru a vállalt szállítási határidőn belül elhagyta a szállító telephelyét, vagy a megrendelőt az elszállíthatóságról tájékoztatta.
5.2. Ha a megrendelést módosítják, az – a szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a szállítási határidő megszakadását jelenti, a módosítás napjától a határidő újrakezdődik. Ugyancsak a szállítási határidő megszakadásához vezetnek azok a körülmények, amikre a szállító befolyást gyakorolni nem képes; pl.: erőhatalom, sztrájk, háború, beszállítói késedelem. Ilyen körülmény felmerüléséről a szállító haladéktalanul köteles tájékoztatni a megrendelőt.
Fizetési késedelem esetén a szállító fenntartja a jogot, hogy a kiszállítást visszatartsa, míg a fizetési hátralék rendezésre kerül.
5.3. A részszállítás jogát a szállító fenntartja.

6. Fuvarozási feltételek
6.1. A fuvarozás megszervezése a megrendelő feladata, s annak költségeit is a megrendelő viseli, a szállító saját telephelyén adja át az árut a megrendelőnek, vagy az általa megbízott fuvarozónak.
6.2. A szállítói és megrendelői jogok és kötelezettségek az EXW paritás alkalmazásával értendőek, az INCOTERMS 2010 alkalmazásával.  A feladási hely és a fuvarmód megválasztásának jogát a szállító fenntartja.
6.3. Egyedi megállapodás alapján a szállító által szervezett fuvarok esetén a fuvarozó biztosítása kiterjed a szállított árura is. Ettől eltérő vagy egyedi igények szerinti fuvarbiztosítás megkötés és költségeinek viselése a megrendelő feladata.
6.4. Ha a megrendelő a fuvarozás során jelen ÁSZF-től eltérő, vagy egyedi igényeket kíván érvényesíteni, annak költségeit viselnie kell.
6.5. Ha a szállító által szervezett fuvar során az áruban kár keletkezeik (sérülés, hiány, stb.) azt a megrendelő az átvételtől számított 5 naptári napon belül köteles szállítónak bejelenteni. A bejelentés késedelmességéből eredő károkat a megrendelőnek kell viselnie.
6.6. Amennyiben a megrendelő az áruátvételi kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a szállító a tárolás, a biztosítás és az áru jövőbeni elszállításának költségét (fuvarköltség) a megrendelőre terheli. A raktározás díja naponta az áru áfával növelt értékének 6%-a elosztva 30-cal.
6.7. A megrendelő a szerződéstől való elállás vagy a már megrendelt és a szállító által visszaigazolt áruk lemondása esetén a szerződés/rendelés szerinti bruttó vételár 10%-ának megfelelő bánatpénz megfizetésére köteles.

7. Tulajdonjog fenntartása
7.1. A leszállított áru tulajdonjogát a szállító valamennyi követelése (számlatartozás, kár, költség, késedelmi kamat stb.) rendezéséig – ez alatt értve a fizetés során alkalmazott váltó beváltását is – fenntartja.
7.2. Az áruk más áruvá történő feldolgozása, átalakítása, vagy más árukkal való, egyesülése, összevegyülése esetén a Ptk. 5:66. § (1) bekezdés szerinti közös tulajdon keletkezik, amiben a szállító áruja az áruk összességének a feldolgozás, átalakítás, egyesülés vagy összevegyülés pillanatában fennálló számlaértékei alapján számított arányt képviselnek.
7.3. A szállító tulajdonát képező, de a megrendelő telephelyén található árukat (konszignáció) a megrendelő a vételár maradéktalan csak a szokásos kereskedelmi forgalomban, és csak fizetési késedelembe esésének napjáig idegenítheti el. Ezekkel az árukkal való bármi más módú rendelkezés (biztosítékul lekötése, elzálogosítása) tilos. A szállító fenntartja magának a birtok visszaszerzésének a jogát abban az esetben, ha felmerül tulajdonjoga korlátozásának gyanúja.
7.4. Ha a megrendelő a szállító tulajdonát képező árukat továbbértékesíti, azzal egyidejűleg köteles a saját további vevőjével szemben keletkező követelését a szállítóra engedményezni. A megrendelő e jogának kifejezett visszavonásáig jogosult ezeket az engedményezett követeléseket behajtani. A megrendelő köteles vevőjét a szállítót illető tartozásáról tájékoztatni.
7.5. A megrendelő fizetési késedelembe esésekor, ha fennáll a veszélye, hogy fizetéseit beszünteti, vagy ha fizetőképességének vagy vagyoni helyzetének megrendüléséről hivatalos információk (bírósági, hatósági döntés, közbeszerzési döntőbizottsági határozat, könyvvizsgálói jelentés, éves beszámoló stb.) kerülnek a szállító birtokába, vagy ha a megrendelővel szemben végrehajtás folyik, vagy váltóját megóvatolták, a szállító jogosult a ki nem fizetett árut magához venni, s a megrendelő köteles azt kiadni.

8. Kellékszavatosság (a Ptk. Hatodik könyv XXIV. fejezet szerint)
8.1. A felismerhető hiányosságokat a szállítmány fogadását követően késedelem nélkül, a rejtett hibákat felfedezésüket követően késedelem nélkül be kell jelenteni a szállítónál.
8.2. Megalapozott szavatossági igény bejelentése esetén a szállító választhat a pótszállítás és a kijavítás között. Többszöri javítási kísérlet és pótszállítás is megengedett. A kicserélt termék a szállító tulajdonát képezi. A hiányosságok rendezésére a megrendelő köteles elegendő időt és megfelelő alkalmat biztosítani, ellenkező esetben a szállító mentesül a felelősség alól.
8.3. Ha a hiba nem javítható ki, vagy az rövid idő alatt, a megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a megrendelő elállhat, vagy árleszállítást követelhet. A megrendelő további kárigénye csak annyiban lehet megalapozott, amennyiben a szállító vagy teljesítési segédei súlyos gondatlansága vagy szándékossága a bírósági eljárás során bebizonyosodik, vagy az áru olyan hiányosságára vezethető vissza, amit a szállító kifejezetten, írásban vállalt, vagy a termékfelelősség körébe tartozik.
8.4. A szállító nem felel azokért a károkért, amelyek a megrendelő, teljesítési segédei, egyéb olyan személyek, akiknek magatartásáért felel, vagy harmadik személy általi alkalmatlan és szakszerűtlen használatból, hibás összeszerelésből, avagy üzembe helyezésből, természetes elhasználódásból, szakszerűtlen kezelésből és karbantartásból, szakszerűtlen alkatrészhasználatból vagy hibás beépítésből erednek. Nem felel a szállító azokért a károkért sem, amelyek a leszállított áruk más áruvá történő feldolgozása, átalakítása, vagy más árukkal való, egyesülése, összevegyülése során, vagy annak eredményeként, amiatt keletkeztek, hogy a végtermék szerkezete nem volt megfelelő, vagy a végtermék gyártója hibás utasításokat adott ki
8.5.. Szállító felelőssége megszűnik, ha a megrendelő vagy harmadik személy belegyezésünk nélkül olyan helyreállítási, kárelhárítási vagy egyéb módosítási munkálatokat végez, amelyek az érvényesített szavatossági igénnyel okozati összefüggésben állnak.
8.6. A kellékszavatossági igények a Ptk. 6:163. §, a termékszavatossági igények a Ptk. 6:169. § rendelkezései szerint évülnek el.
8.7. A szállító technikai tanácsai (számítások, javaslatok, projektinformációk) termékeink legmegfelelőbb felhasználását szolgálják. Nem mentesítik azonban a megrendelőt az alól a kötelezettsége alól, hogy megvizsgálja, saját egyedi felhasználási céljainak megfelelnek-e a szállító által forgalmazott termékek. Hibás alkalmazástechnikai tanácsok csak szállítási szerződés megkötése esetén, az e pontban rögzített feltételek mellett tartoznak a kellékszavatosság körébe.

9. Visszaszállítás
A megrendelő az áru visszaküldésére csak a szállító előzetes beleegyezésével jogosult, kivéve, ha szavatossági jogai keretében, az áru megalapozott hiányosságaira hivatkozva teszi azt. A szállító jogosult a visszaküldött áru átvizsgálásának, átcsomagolásának, felületkezelési munkálatainak a költségeit a megrendelővel szemben érvényesíteni, ha a visszaküldésre nem alapos szavatossági igény érvényesítése során került sor.

10. Egyéb rendelkezések
10.1. A fizetés helye a szállító székhelye, a teljesítés helye az 5. pontban és a szerződésben rögzítettek szerint.
10.2. A szállító által kötött szállítási szerződésekre a magyar jog irányadó.
10.3. A szállító és a megrendelő vitáikat békés úton kívánják rendezni. Ha a vita rendezése csak bíróság eljárás során várható, arra az esetre a felek a pertárgy értékétől függően a Soproni Járásbíróság vagy a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
10.4 Az ÁSZF és a megrendelővel megkötött keretszerződés rendelkezései közötti esetleges eltérés esetén, minden esetben a keretszerződés rendelkezései alkalmazandóak.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST